Thứ sáu, ngày 22/9/2023

Rà soát, sàng lọc đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Thứ Năm 30/06/2022 08:03

Xem với cỡ chữ
Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo đó, Nghị quyết 21-NQ/TW của Trung ương nêu rõ:

Đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, đồng thời mỗi đảng viên phải tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng;

Tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số.

Đặc biệt Nghị quyết 21-NQ/TW nhấn mạnh việc thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Xem chi tiết tại  Nghị quyết 21-NQ/TW  ban hành ngày 16/6/2022.

Trongnghia2k