Thứ sáu, ngày 22/9/2023

Hải Dương ban hành kế hoạch triển khai Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình

Thứ Sáu 19/08/2022 09:03

Xem với cỡ chữ
Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình được ra đời với các tiêu chí ứng xử trong gia đình Việt Nam dựa trên nguyên tắc: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ.

 

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể. 

Bộ tiêu chí áp dụng cho các thành viên trong gia đình bao gồm: Vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng; con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị, em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha, anh, chị, em nuôi; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại, cháu nuôi; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng. Bộ tiêu chí được phổ biến và áp dụng với mọi thành viên và các thành viên gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

Nội dung của Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn tỉnh gồm 5 tiêu chí: Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Thủy chung, nghĩa tình; Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương; Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép; Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ. 

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực; tạo được sự lan toả, thu hút, quan tâm, hưởng ứng tham gia của đông đảo của các tầng lớp Nhân dân.

- Lồng ghép nội dung “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” vào nội dung hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…ở địa phương, đơn vị đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời có sự giám sát, kiểm tra và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả trong quá trình thực hiện.

- Bảo đảm sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian theo quy định.

Việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm mục đích xác định và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, làm nền tảng xây dựng cộng đồng hạnh phúc, quốc gia phồn thịnh…

VPTU (nguồn Cổng TTĐT tỉnh)

CÁC BÀI VIẾT KHÁC: